Ładowanie...

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

DR SŁAWOMIR OWCZARCZUK


Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów sektora prywatnego i sektora publicznego:

SEKTOR PRYWATNY
 • doradztwo podatkowe
 • zastępstwo procesowe przed WSA i NSA
 • reprezentacja przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi
 • usługi rachunkowe, kadry i płace
 • audyty podatkowe
 • opinie prawne i interpretacje podatkowe
 • konsultacje telefoniczne i szkolenia podatkowe
SEKTOR PUBLICZNY
 • doradztwo podatkowe w zakresie VAT i innych podatków dla JST
 • zastępstwo procesowe przed WSA i NSA
 • reprezentacja przed organami skarbowymi
 • rozliczanie VAT od wydatków bieżących i inwestycji publicznych
 • audyty podatkowe dla jednostek sektora finansów publicznych
 • opinie prawne i interpretacje podatkowe
 • konsultacje telefoniczne i szkolenia podatkowe

o nas

dr Sławomir Owczarczuk - właściciel, doradca podatkowy nr wpisu 11882

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla firm rodzinnych, kancelarii prawnych, podmiotów: medycznych, sektora IT, rynku samochodowego, rynku nieruchomości i sektora budowlanego oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie VAT, PIT, CIT, akcyzy, podatków lokalnych. Sporządza opinie prawne, wnioski o interpretacje przepisów prawa podatkowego, przeprowadza audyty podatkowe. Reprezentuje Klientów podczas kontroli skarbowej, postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął pracę w Izbie Skarbowej w Katowicach, od 1997 r. jako kierownik oddziału podatków pośrednich od spółek cywilnych; od 2001 r. jako kierownik oddziału podatków pośrednich od osób prawnych; od 2007 r. jako pełniący obowiązki Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Po odejściu z  aparatu skarbowego założył własną kancelarię doradztwa podatkowego i  biuro rachunkowe. Uczestnik panelu ekspertów NIK w zakresie VAT oraz krajowych i międzynarodowych konferencji podatkowych. Wykładowca prawa podatkowego i prawa bankowego, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i  Administracji UŚ w Katowicach w zespole badawczym: „Problematyka prawa finansów i prawa podatkowego oraz perspektywy rozwoju”.

mgr Zofia Szot - doradca podatkowy nr wpisu 12598

Doradca podatkowy, główna księgowa. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz studiów podyplomowych z dziedziny rachunkowości i finansów Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Posiada licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Doświadczenie zdobyła pracując na stanowisku głównego księgowego w spółce z udziałem kapitału zagranicznego z branży informatycznej, głównego księgowego w jednostce budżetowej, samodzielnego księgowego w renomowanej kancelarii prawnej, menedżera ds. księgowości i analiz w spółce produkcyjnej z branży elektronicznej oraz skarbnika organizacji pożytku publicznego.

W Kancelarii Doradztwa Podatkowego Dr Sławomir Owczarczuk doradza w tematyce podatków dochodowych (PIT, CIT, estoński CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn (SD), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), reprezentuje podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi. Szczególnie bliski jest jej obszar nieruchomości, informatyczny, prawniczy i medyczny. Prowadzi księgi rachunkowe spółek (m.in. spółek z o.o., spółek komandytowych) oraz księgi podatkowe indywidualnych działalności gospodarczych.

mgr Elżbieta Owczarczuk

Samodzielna księgowa, specjalista ds. podatków. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Doświadczenie zdobyła pracując przez kilkanaście lat w urzędzie skarbowym na stanowiskach w zakresie podatku dochodowego (PIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W Kancelarii Doradztwa Podatkowego Dr Sławomir Owczarczuk prowadzi księgi podatkowe indywidualnych działalności gospodarczych i spółek cywilnych stosujących różne formy opodatkowania działalności (opodatkowanie wg skali, podatek liniowy, ryczałt), ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, rozliczenia kadrowo-płacowe, sporządza rozliczenia roczne PIT oraz zeznania podatkowe w podatku od spadków i darowizn (SD) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Była koordynatorem projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz prowadziła indywidualne doradztwo finansowo-księgowe dla uczestników projektu pn.: „Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego” w ramach RPO WSL 2014-2020.

doradztwo

 • Konsultacje z zakresu prawa podatkowego
 • Konsultacje z zakresu "estońskiego CIT"
 • Doradztwo podatkowe dla spółek i JDG
 • Doradztwo podatkowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
 • Doradztwo i audyty podatkowe w zakresie VAT dla JST
 • Doradztwo prawne związane z prowadzoną kontrolą
 • Doradztwo prawne w postępowaniu podatkowym
 • Pisma procesowe, opinie prawne oraz wnioski o interpretacje podatkowe
 • Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi
 • Reprezentowanie podatnika przed sądami administracyjnymi
 • Pomoc w zakładaniu i likwidacji spółek
 • Doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

biuro rachunkowe

Rachunkowość i Finanse
 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów
  i rozchodów (KPiR)
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Konsultacje księgowe
 • Nadzór finansowo-księgowy wewnątrz jednostki (przejęcie odpowiedzialności zgodnej
  z zakresem obowiązków Głównego Księgowego)
 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Planowanie podatkowe
 • Sporządzanie sprawozdań
  dla celów GUS i NBP
Płace i Kadry
 • Sporządzanie i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • Prowadzenie rozliczeń oraz spraw związanych z ZUS,
 • Przygotowywanie zeznań rocznych o dochodach i obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Pozyskiwanie Funduszy z Unii Europejskiej
 • Kompleksowa ocena szans uzyskania środków z UE
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej m.in. wniosku
  o dotację, studium wykonalności, planu marketingowego
 • Zarządzanie projektem
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • Fundusze unijne na rozwój działalności

szkolenia

Zakres oferowanych szkoleń:
 • Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe
 • Podatek od towarów i usług (VAT) dla firm
 • Podatek dochodowy (PIT i CIT) dla firm
 • Podatek od towarów i usług (VAT) dla samorządu terytorialnego
 • Podatek od towarów i usług (VAT) dla organizacji pozarządowych
 • Podatki i opłaty lokalne dla samorządu terytorianego
 • Estoński CIT - ryczałt od dochodów spółek
 • Delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne - zagadnienia CIT i VAT
 • Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym
 • Sponsoring, reprezentacja i reklama w świetle ustawy CIT i VAT
 • Różnice kursowe aspekty bilansowe i podatkowe
 • Leasing w podatku CIT i VAT
 • Świadczenia dla pracowników ze środków obrotowych i z ZFŚS w podatkach CIT i VAT
 • Rachunkowość dla firm usługowych
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa dla organizacji pozarządowych
 • Wnioski i sprawozdania dotacyjne dla organizacji pozarządowych

publikacje

Książki (w tym monografie) oraz rozdziały książek
 • Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym, (S. Owczarczuk), Wydawnictwo Taxpress, Warszawa 2012, 286 s.
 • Konstytucja RP jako instrument ochrony gminy - podatnika podatku od towarów i usług, (S. Owczarczuk), (w): Finanse publiczne a Konstytucja, (red. nauk.) M. Bogucka-Felczak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020, s. 311-324
 • Specyfika gminy jako podatnika podatku od towarów i usług po dokonanej centralizacji, (S. Owczarczuk), (w): Teoretyczne
  i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, (red. nauk.) A. Gorgol, Wydawnictwo
  C. H. Beck, Warszawa 2020, s. 441-453
 • Uszczelnianie systemu podatkowego a realizacja zasady neutralności VAT na przykładzie gmin, (S. Owczarczuk), (w): Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka?, (red. nauk.) J. Glumińska-Pawlic; Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski, Katowice 2018, s. 135-149
 • Optymalizacja VAT w działalności gmin - szansa czy zagrożenie?, (S. Owczarczuk), (w:) Absurdy polskiego prawa podatkowego: teoria i praktyka, (red. nauk.) J. Glumińska-Pawlic; Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski
  w Katowicach, Katowice 2012, s. 112-124
 • Niezgodność przepisów ustawy o podatku VAT z Dyrektywą Rady UE – wybrane zagadnienia, (S. Owczarczuk), (w:) Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, tom II, (red. nauk.) J. Glumińska-Pawlic, Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2008, s. 52-73
Artykuły i glosy
 • Odliczenie podatku naliczonego od budowy wodociągu przez gminę na zasadach określonych w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT: glosa aprobująca do wyroku NSA z 20 lutego 2020 r., I FSK 278/14 (S. Owczarczuk), Samorząd Terytorialny, 2022, nr 12, s. 86-96.
 • Działalność w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa a obowiązek raportowania schematów podatkowych (S. Owczarczuk), Nieruchomości@ 2022/2, s. 129-142.
 • Model opodatkowania usług komunalnych podatkiem od towarów i usług - wnioski na przykładzie dostaw wody i odbioru ścieków, (S. Owczarczuk), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2022, 84(1), 151-165
 • Jak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego? : wnioski po kontroli Najwyższej Izby Kontroli, (S. Owczarczuk), Samorząd Terytorialny, 2021, nr 1/2, s. 35-53
 • Działalność gmin poza systemem VAT : permanentny stan niepewności, (S. Owczarczuk), Samorząd Terytorialny, 2020, nr 9,
  s. 48-58
 • Ewolucja statusu gminy jako podatnika z perspektywy 25 lat funkcjonowania podatku od towarów i usług w Polsce : wnioski
  de lege lata i postulaty de lege ferenda, (S. Owczarczuk), Samorząd Terytorialny, 2020, nr 6, s. 7-17
 • Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT), (S. Owczarczuk), Roczniki Administracji i Prawa, 2020, z. 1, s. 151-166
 • Zakres wystawiania informacji o wysokości przychodów PIT - 8C : konsekwencje dla podatników, (S. Owczarczuk,
  A. Kapuścińska), Toruń. Rocz. Podat. (Online). - [T. 11] (2018), s. 1-21
 • Alimenty przyznane w trakcie procesu o rozwód, (S. Owczarczuk, A. Kapuścińska), Przegląd Podatkowy Nr 10/2013, s. 29-35.
 • Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej jako czynność wyłączona
  z zakresu VAT (glosa do wyroku NSA z dnia 14.01.2011r. I FSK 105/10), (S. Owczarczuk), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Warszawa 2012, Nr 4, s. 31-39.
 • Przepisy o rachunkowości urzędu gminy nie mają wpływu na ustalenie statusu podatnika VAT, (S. Owczarczuk), Prawo Finansów Publicznych - Kontrola Zarządcza i Audyt, Nr 03/05 2012, s. 47-49.
 • VAT w związku z zamianą nieruchomości,  (S. Owczarczuk), Prawo Finansów Publicznych - Kontrola Zarządcza i Audyt,
  Nr 02/04 2012, s. 46-47.
 • Samorządowa jednostka budżetowa jako organ władzy publicznej wyłączony z definicji podatnika VAT (glosa do wyroku NSA
  z dnia 25.05.2010r.; I FSK 761/09), (S. Owczarczuk), Finanse Komunalne 2011, Nr 4, s. 68-77.
 • Samorządowy zakład budżetowy a status podatnika VAT , Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych,
  (S. Owczarczuk), Warszawa 2010, Nr 5, s. 1 i n.
 • Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym po 1 stycznia 2010r., (S. Owczarczuk), Finanse Komunalne 2010, Nr 7-8, s. 89 – 100.
 • Powiat, starostwo powiatowe, starosta – problem podmiotowości w VAT, (S. Owczarczuk), Przegląd Podatków Lokalnych
  i Finansów Samorządowych, Warszawa 2010, Nr 12, s. 18-26.
 • Odliczenie podatku VAT w działalności gminy – wybrane problemy, (S. Owczarczuk), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Warszawa 2009, Nr 7-8, s. 69-77.
 • Kontrowersje wokół jednostki samorządu terytorialnego jako podatnika VAT - glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 5 lutego 2009r. sygn. akt I SA/Rz 747/08, (S. Owczarczuk), Finanse Komunalne 2009, Nr 10, s. 71-79.
 • VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, (S. Owczarczuk), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Warszawa 2008, Nr 7-8, s. 79-82.

sukcesy

Wygrane sprawy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym:
 • wyrok WSA w Gliwicach (2020), osoba fizyczna, podatek od towarów i usług
 • wyrok NSA w Warszawie (2020), osoba prawna, podatek od towarów i usług
 • wyrok NSA w Warszawie (2018), osoba fizyczna, podatek od towarów i usług
 • wyrok NSA w Warszawie (2018), osoba fizyczna, podatek od towarów i usług
 • wyrok NSA w Warszawie (2018), osoba fizyczna, podatek od towarów i usług
 • wyrok NSA w Warszawie (2018), osoba fizyczna, podatek od towarów i usług
 • wyrok NSA w Warszawie (2017), osoba prawna, podatek dochodowy
 • wyrok NSA w Warszawie (2015), osoba prawna, podatek od towarów i usług
 • wyrok NSA w Warszawie (2015), osoba prawna, podatek od towarów i usług
 • wyrok WSA w Gliwicach (2015), osoba prawna, podatek dochodowy
 • wyrok WSA w Rzeszowie (2014), osoba prawna, podatek od towarów i usług
 • wyrok WSA w Krakowie (2014), osoba prawna, podatek od towarów i usług
 • wyrok WSA w Rzeszowie (2013), osoba prawna, podatek od towarów i usług
 • wyrok WSA w Gliwicach (2013), osoba prawna, podatek od towarów i usług
 • wyrok WSA w Gliwicach (2013), osoba prawna, podatek od towarów i usług
 • wyrok WSA w Gliwicach (2013), osoba fizyczna, podatek dochodowy od osób fizycznych

kontakt

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
DR SŁAWOMIR OWCZARCZUK

40-507 Katowice

ul. Francuska 102/4

email: biuro@kancelaria-so.pl

tel: (+48) 32 201 00 64

tel: (+48) 883 675 999

REGON: 242896730

Numer rachunku:
59 1050 1214 1000 0090 9499 5496